Проверка на дружество

Проверка на дружество lead consultПроверка на дружество.

 

Дадено дружество може да бъде проверено, дали има задължения, вписани запори или други особени залози след издаване на следните документи:

•     Удостоверение за липса на несъстоятелност

Удостоверение за липса на несъстоятелност се издава в Търговското отделение в съдилището по адресна регистрация на дружеството (за фирми регистрирани в София – се издава от СГС – Софийски Градски съд). Чрез този документ се вижда дали дадено юридическо лице е в производство на несъстоятелност или ликвидация. Издава се след подаване на молба от управителя на дружеството или лице упълномощено от него чрез нотариално заверено пълномощно.

•     Проверка на дружество за влезли в сила изпълнителни дела

Подаване на молба за справка/удостоверение за липса или наличие на изпълнителни дела се извършва чрез подаване на заявление на интернет портал към Камарата на Частните Съдебни Изпълнители. Самото получава на удостоверението може да се извърши от всеки един Частен съдебен изпълнител, след като му бъде предоставено нотариално заверено пълномощно и регистрационната форма от интернет портала на Камарата на Частните Съдебни Изпълнители.

•     Удостоверениеза липсаилизаналичиенавписанообстоятелство/вписанособензалог/

Централният регистър на особените залози е юридическо лице към Министерството на правосъдието. Регистърът е публичен и всеки може да поиска извършване на справка или издаване на удостоверение за липса или за наличие на вписано обстоятелство /вписан особен залог/.

•     Актуално състояние на дружеството

Извършва се чрез Търговският регистър. Може да се провери дадено дружество, дали е обявено в ликвидация, несъстоятелност, дали има вписан залог или запор на дружествени дялове. Не е необходимо нотариално заверено пълномощно.

•     Удостоверение за липса или наличие на данъчни задължения

Искане за издаване на Удостоверение за липса или наличие на данъчни задължения се подава в териториална дирекция на НАП по регистрация на дружеството. При наличие на задължения към републиканския бюджет се издава справка с наличните задължения – главница и лихва. Издава се след подаване на молба от управителя на дружеството или лице упълномощено от него чрез нотариално заверено пълномощно.

Важно е да се отбележи, че така се извършва фактическа проверка на дадено дружество, но не и на неговите собственици и/или управители, те са отделни лица от дружеството!

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top