Покупко – продажба на дружество

покупко продажба на дружествоПокупко – продажба на дружествен дял в ООД/ЕООД

Прехвърлянето на дружествен дял може да се осъществи чрез прехвърлителни сделки като – наследяване, дарение, замяна, продажба. Най-често това се случва с договор за покупко-продажба на дружествен дял.

На кого може да се прехвърли дружествен дял?

При ЕООД – едноличният собственик на капитала може да продаде притежаваните от него дружествени дяла по всяка време и по силата на взето от него решение.

При ООД – Ако не е уговорена изрична забрана или други условия в дружествения договор на ООД, дружествен дял може да се прехвърли както на друг съдружник, така и на трето лице. Според разпоредбите на ТЗ прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Какви са рисковете, които купувачът на едно вече регистрирано ООД/ЕООД поема?

Следва да се отбележи, че закупувайки едно вече регистрирано ООД/ЕООД Вие встъпвате във всички права и задължения, които са поети от това ООД/ЕООД от момента на регистрация/учредяване му.

По своето естество задълженията биват публични и частни. Публичните задължения са тези задължения, които се дължат към Държавата като данъци. От своя страна частните задължения се поемат от страна на ООД/ЕООД към трети лица – други търговски дружества, организации, ЮЛ, ФЛ и така нататък.

С цел защита на Вашите интереси Ви съветваме да направите проверка за съществуващи и неизплатени задължения на ООД/ЕООД, което възнамерявате да закупите. Такава проверка е възможна за наличието на публични задължения пред НАП, а за частни задължения е възможна проверка за заведени изпълнителни дела, наложени възбрани и запори при ЧСИ и ДСИ, за учредени особени залози, вписани в РОЗ.

Не съществува възможност за пълна проверка на поетите задължения от страна на ООД/ЕООД към трети лица. В този случай от изключително значение за защита на Вашите интереси е правилното формулиране и описване на защитни клаузи в Договора за прехвърляне на дружествените дялове.

Услугата на Lead Consult включва:

  • Извършване на справка за съществуващите задължения на Търговско дружество (ООД/ЕООД) пред НАП, ЧСИ, ДСИ, РОЗ;
  • Извършване на справка за вписани права върху недвижимо имущество към СВ;
  • Изготвяне на всички необходим документи за покупко-продажба на дружествени дялове;
  • Организиране на нотариалната заверка на съдържанието и подписите при нотариус;
  • Подаване на необходимите документите  в Търговски регистър.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top