Пожарна безопасност на търговски обект

Кои са основните правила и норми, с които трябва да се съобразите при експлоатацията на вашия търговски обект?

Пожарна безопасностСобствениците на обектите, в които се извършва определена дейност, носят отговорност за създаването на организация за осигуряване на пожарна безопасност в тях.

За осигуряване на ПБ при експлоатацията на обектите в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, за осигуряване на безопасност при пожар се изпълняват:

 1. Пожаро-известителни системи със специфичен звуков сигнал за определени производства и/или дейности;
 2. Пожаро-технически средства Пожаро-техническите средства за първоначално гасене на пожари се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им. Те се поставят на леснодостъпни и с добра видимост места и в съответствие с тяхното местоположение върху схемите за евакуация за обектите, за които се изискват такива схеми.
 3. Аварийно евакуационно и аварийно работно осветление – отделяне на стълбищни клетки, изискваща се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип „антипаник“.

 

Какви са необходимите Ви документи за създаването на организацията на ПБ на обектите?

 1. Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);
 2. Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др;
 3. Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж, включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;
 4. Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
 5. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
 6. За да бъдат спазени изискванията за ПБ е необходимо, търговския обект да притежава и заповеди, с които се уреждат:
 • Редът за извършване на огневи работи;
 • Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
 • Забранените места за пушене и използване на открит огън;
 • Редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;
 • Редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;
 • Правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
 • Редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина;
 • Периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;
 • Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.

 

За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5 /пет/, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.

Обектите, в които се извършва по-особена дейност, като  товарно-разтоварни работи и транспортиране на леснозапалими течности, горими течности, газове, материали и изделия и негорими материали в горима опаковка, извършване на огневи работи или електро-заваръчни работи, трябва да бъдат съобразени с няколко допълнителни изисквания, за да отговарят на правилата за осигуряване на пожарна безоспастност.

 

С какво ще Ви помогне екипът на Lead Consult, за да осигурите пожарна безопасност в търговския си обект?

 • изготвяне на евакуационни схеми, съобразени с изискванията;
 • изготвяне на пожарни досиета за фирми с над 5 /пет/ служители или посетители;
 • осигуряване на пожарогасители, така че те да отговарят изцяло на наредбата за осигуряване на пожарна безопасност;
 • изготвяне на инструкции.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top