Откриване на ветеринарна амбулатория /кабинет/

откриване на ветеринарна амбулатория lead consult Откриване на ветеринарната амбулатория –  ветеринарната лаборатория е лечебно заведение за животни, в което лекари осъществяват първична и специализирана ветеринарна помощ.

В зависимост от характера на дейността законът определя няколко различни категории ветеринарни кабинети:

1. Откриване на Ветеринарна амбулатория (кабинет) от III категория – Извършват се прегледи, диагностика, лечебна и профилактична дейност за съответния вид животни с изключение на хирургични интервенции.

2. Откриване на Ветеринарна амбулатория (кабинет) от II категория – Освен дейностите упоменати в т.1 могат да се извършват и следните хирургични манипулации и операции – инцизии, обработка на рани, козметични операции, отстраняване на кожни образувания, тумори на млечната жлеза, кастрация на мъжки и женски животни, ампутация на крайници, шиниране, стоматологични процедури и физиотерапия.

3. Откриване на Ветеринарна амбулатория (кабинет) от I категория – Могат да се извършват всички видове операции с изключение на череп, гръден кош и гръбначен стълб.

Във ветеринарната амбулатория от всяка категория може да се извършва образна диагностика (ехография) и/или физиотерапия, ако има ехографски апарат и/или апарат за физиотерапия.

Процедура по регистрация:

1. Регистрация на Търговско дружество – ЕООД/ООД

• Лицето, което ще бъде вписано като управител на дружеството, както и едноличният собственик на капитала/съдружниците, задължително трябва да бъдат лица с висше образование и диплома по ветеринарна медицина

2. Регистрация на ветеринарен кабинет у нас се извършва към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съответното нейно областно звено. Необходимите документи от Вас са:

• Копие от диплома за ветеринарно-медицинско образование на управителя и на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарно-медицинското заведение;

• Удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарно-медицинското заведение. Това удостоверение се издава от председателя на областния съвет на областната колегия на БВС.

• Стартирайки дейността по регистрация, Вие трябва да представите и отпечатък от вашия личен щемпел в БАБХ и БВС.

Всички останали документи ние ще подготвим за Вас.

Тук се заплащат и съответните такси за откриване на обекта:

• Такса за ветеринарна амбулатория /кабинет/ – 80 лв.

• Такса за упражняване на ветеринарно-медицинска практика в регистрирано ветеринарно лечебно заведение – 20 лв.

След подаване на горепосочените документи и заплащане на държавните такси следва документална и фактическа проверка на обекта – дали той отговаря на ветеринарно-медицинските изисквания.

3. Регистрация на обекта в съответната община по местонахождение- работно време и касов апарат.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация (регистрация на фирма, регистрация към БАБХ, регистрация в съответната община)

2. Подаване на документите към съответните институции

3. Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top