Определяне на наследство. Наследяване по закон

наследяване по закон

 

Наследяване по завещание

Когато починалият е оставил завещание, всеки един от наследниците получава това, което в определено в него. В случай, че завещание не съществува, наследяването на имуществото става по закон (според Закона за наследството).

Наследяване по закон

Наследниците и частта на наследственото имущество се определя в зависимост от семейно-правната им връзка с наследодателя. Роднините на наследодателя се разпределят в редове, като в някои от редовете има обособени групи.

На първо място  наследници са роднините по права линия (тези, които произхждат един от друг):

  • І ред – децата на наследодателя и техните низходящи;
  • ІІ ред – родители на наследодателя (майка и баща);
  • ІІІ ред – 1-група братята и сестрите на наследодателя и техните низходящи по право на заместване, 2-група роднини по права линия от втора и по-горна степен;

Когато липсват наследници по права линия, наследството се поделя между наследниците по съребрена (лица, които имат общ родоначалник)

  • ІV ред -съпругът на наследодателя наследява по особени правила заедно с наследниците от І, ІІ и ІІІ ред. В случай че няма наследници от тези редове, съпругът наследява всичко.

Всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването, а наследниците от един и същи ред и група наследяват по равно.

Разпределянето на наследственото имущество изисква познание на Закон за наследството на Република България.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top