Как се регистрира Търговска марка?

Как се регистрира Търговска марка lead consult

Всеки бизнес има своя отличителна търговска марка. Чрез нея клиентите и потребителите разпознават стоките и/или услугите, предлагани от търговеца. Марката (логото) е разпознаваемият елемент на всеки успешен бизнес.

Марката може да е знак, който отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица или търговски дружество. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марката може да се регистрира пред Българското патентно ведомство от физическо лице или от юридическо лице – търговско дружество, като обхвата на защита на марката е за територията на Република България.

Основни видове търговски марки:

  • Словна – състои се изключително от думи или букви, цифри или всякакви други знаци, които могат да бъдат набрани печатно, или комбинация от тях;
  • Фигуративна – използват нестандартни знаци, стилизиране или оформление, или графични елементи, или цвят, включително марки, които се състоят изключително от фигуративни елементи;
  • Фигуративна марка, съдържаща словни елементи – състои се от комбинация от словесни и фигуративни елементи;
  • И други.

Обхват на търговската марка:

При регистрацията на търговската марка за България заявителят посочва за какви стоки и/или услуги марката ще се отнася. За по-лесна конкретизация стоките и/или услугите са разделени на 45 категории (или класове) според Класификацията от Ница.

Процедура

Регистрирането на търговска марка преминава през следните последователни етапи:

  1. Подаване на заявка за регистрация на марка към Патентното ведомство (ПВ);
  2. Служебна проверка на подадената заявка;
  3. Публикуване на марката в официалния бюлетин към ПВ;
  4. Срок за подаване на възражения (опозиции) срещу публикуваната марка;
  5. Приключване на срока за подаване на възражения (опозиции);
  6. Регистрация и публикиване на марката в официалния бюлетин към ПВ.

➲ Срок на регистрацията: цялата процедура отнема около 9 месеца.

Такса

Таксата към Патентното ведомство се определя в зависимост от броя на заявените категории (класове) от стоки и/или услуги, за които ще се регистрира марката, като до 3 класа таксата е 590 лева.

След регистрация марката е защитена за срок от 10 години, като може да се подновявана неограничено на всеки 10 години.

Защита на ниво Европейски съюз

Всяка марка може да се защити чрез регистрирането ѝ към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Регистрацията на търговската марка на ниво Европейски съюз защитава Вашите права върху марката във всички държави-членки.

Марката може да се регистрира директно за територията на всички държави-членки, както и вече регистрирана марка за територията на Република България може да се регистрира и за Европейския съюз.

Извършваме услуга по регистрация на търговска марка, следене на всички заявки за търговски марки и подаване на опозиция в случай на идентичност или сходство.

При регистрация на търговска марка към Патентното ведомство екипът на Lead Consult извършва за Вас :

➲ Цялостна подготовка и окомплектоване на необходимите документи за регистрация;

➲ Подаване на заявление за регистрация;

➲ Водене на цялостната кореспонденция в хода на процедурата по регистрация пред Патентното ведомство.

 

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top