Как се регистрира клон на Българска фирма в друг град

регистрация на клон на българска фирма Lead consultКакво е „клон“?

Клонът е правно-организационна форма за осъществяване на стопанска дейност, при която един търговец чрез относително обособяване на част от дейността си я осъществява в населено място, различно от това, в което се намира седалището му.

Банките и застрахователните дружества могат да откриват повече от един клон в отделно населено място, включително по седалището си.

Всеки търговец може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище.

Клонът е зависим от търговеца:

– При клонът  липсва на самостоятелна фирма, а фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката „клон“
– Клонът е част от търговското предприятие на търговеца (и при евентуално прехвърляне на предприятието се прехвърля и клонът). По спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете се предявяват срещу търговеца (като това може да стане и по седалището на клона);
–  Прекратяването на търговеца води до прекратяване и на клона (същото важи и при обявяването в несъстоятелност);
– Клонът не съставя самостоятелен баланс – клонът на българска фирма води търговски книги като самостоятелен търговец, без да съставя отделен баланс. (Клоновете на юридически лица, които не са търговци и клоновете на чуждестранни лица съставят и баланс)

Регистрация на клон:

Клонът се вписва в търговския регистър въз основа на писмено заявление, което съдържа:

– Седалище и предмет на дейност на клона;
– Данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната му власт.
– Прилага  се и нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, което управлява клона.

Учредяване:

Учредяването на клон на българска фирма включва:

– Вземане на решение за учредяване на клон;
– Избиране на управител на клона;
– Вписване в търговския регистър (ТР).

Решението за учредяване на клон се взема от компетентния дружествен орган по правилата за съответното търговско дружество:

–  Дружеството с ограничена отговорност  (ООД)- от общото събрание на съдружниците, за  Еднолично дружеството с ограничена отговорност  (ЕООД) решението се взема от едноличния собственик на капитала
–  Акционерното дружество (АД) – от общото събрание на акционерите (респ. От едноличния собственик на капитала при ЕАД) или от съответния управителен орган според това в чия компетентност уставът е отнесъл решаването на този въпрос (по реда за вземане на решение от съответния орган);

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top