Как се регистрира ветеринарен кабинет?

ветеринарен кабинет

Ветеринарномедицинско заведение може да бъде създадено както от физическо, така и от юридическо лице. Задължително е  изискването това лице да бъде ветеринарен лекар. Само лице с такава професионална квалификация има правото да бъде управител на подобно лечебно заведение.

Регистрация на ветеринарен кабинет у нас се извършва към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съответното нейно областно звено.

Ето ги и нужните документи, както и процедурата по регистрация на ветеринарен кабинет:

На първо място е необходимо да подадете Заявление по образец  до директора на съответното звено на Агенцията по храните. В това  заявление се вписва наименованието, седалището и адреса на управление, имената и данните от документите за самоличност  на ветеринарните лекари, вида и адреса на ветеринарномедицинското заведение.

Към споменатото заявление е необходимо да приложите и следните допълнителни документи, а именно:

  1. Копие от диплома за ветеринарномедицинско образование на управителя и на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение;
  2. Декларации от управителя и ветеринарните лекари, доказващи, че те не са лишени от право да упражняват ветеринарномедицинска професия;
  3. Удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение. Това удостоверение се издава от председателя на областния съвет на областната колегия на БВС.

Практикувайки ветеринарната професия, Вие би трябвало да бъдете наясно, че всеки ветеринарен лекар притежава личен щемпел по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ И БВС. Стартирайки дейността по регистрация, Вие трябва да представите и отпечатък от вашия личен щемпел в БАБХ и БВС.

След подаването на горепосочените документи, директорът на БАБХ в тридневен срок определя комисия, която се занимава с документалната и фактическата проверка на обектът- дали той отговаря на ветеринарномедицинските изисквания.

С изтичането на 14-дневен срок от подаване на заявлението, директорът на съответната ОДБХ вписва ветеринаромедицинското заведение и ветеринарните лекари, работещи в него в регистър и издава Удостоверение за регистрация. В този регистър са вписани всички данни, посочени в началното заявление, заедно с номера и датата на издаване на удостоверението за регистрация, уникалния регистрационен номер на ветеринарномедицинското заведение, вписват се и промени във вписаните обстоятелства или заличаване на регистрацията.

В случай, че се установи, че съществуват непълноти в предоставените документи или несъответствие на обекта с изискванията, назначената комисия писмено уведомява заявителя и определя срок за тяхното отстраняване. Ако те не бъдат отстранени, процедурата по регистрация се прекратява.

Задължително се извършва и регистрация на търговския обект в съответната община по местонахождение.

Ето защо внимателната подготовка на документите е най-същественият етап от регистрацията на ветеринарен кабинет. Именно тя гарантира бързото вписване на вашето ветеринарномедицинско заведение, давайки Ви възможност колкото се може по-бързо да започнете своята дейност.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top