Как се извършва категоризация на туристически обекти?

туристически обекти lead consultКои туристически обекти подлежат на категоризация?

 

На категоризация подлежат местата за настаняване (хотели, мотели, къщи за кости, почивни станции, хостели, пансиони, бунгала, къмпинги, туристически хижи и др.), както и заведенията за хранене и развлечения.

Към министъра на туризма действа Експертна комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО). Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти има два състава съобразно обектите, подлежащи на категоризация и сертифициране.

 

Необходими документи за категоризация:

 1. Заявление за категоризиране;
 2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
 3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за  лицата, които не са търговци;
 4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 5. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
 6. Формуляр за определяне на категорията;
 7. Копие от документ за собственост на обекта или договор за наем;
 8. Удостоверение за  въвеждане в експлоатация

За заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове е необходимо да се приложи и разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност.

 1. Пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 2. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Процедура:

Подаване на заявление за категоризиране, заедно с изискуемите документи в деловодството на  Министерството на туризма;

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването.

Ако представените документи съответстват на изискванията, се открива процедура по категоризиране на туристическия обект и се издава временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 4 месеца.

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект. Проверката се извършва от експертни работни групи в състав най-малко трима души.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място изготвят доклад, който съдържа предложение за определяне категорията на туристически обект или за отказ за определяне.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика, включваща удостоверение и табела.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 1. Подготовка на всички необходими документи
 2. Входиране на заявление и всички документи в Министерството на туризма
 3. Получаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризация
 4. Получаване на всички последващи документи, свързани със завършването на процеса по категоризация.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top