Какво представлява покупко-продажбата на „работещ бизнес“ и какво предварително трябва да провери купувачът преди покупката

работещ бизнес lead consult bg работно място слушалки кафе клавиатура човек работник

Често наши клиенти желаят да стартират конкретна търговска дейност, за която обаче освен необходимостта от регистрация на търговско дружество, законът предвижда и предварително снабдяване със съответен лиценз, разрешение, регистрация и/или друг тип позволение за извършване на дейността, издадени от компетентната държавна институция.

Освен това, навлизането на изцяло нова фирма на пазара обикновено е свързано и с не малка инвестиция за реклама с цел узнаване за нейното съществуване, както и за стоките/услугите, които фирмата ще предлага.

С оглед на това, винаги информираме клиентите си, че освен регистрацията на изцяло ново дружество пред тях е налице и възможността да закупят готов разработен бизнес за извършване на желаната от тях дейност. Юридическите способи, чрез които това е възможно, са два:

  1. Покупка на самото търговско дружество, чрез което се осъществява дейността, и по конкретно покупка на дружествените дялове или акциите, представляващи 100 % от капитала на съответно дружество – ООД /ЕООД/ или АД. Чрез този способ купувачът става собственик на самото търговското дружество с всички произтичащи от това законови последици.

Покупка на търговско предприятие от дадено търговско дружество. Чрез този способ купувачът става собственик на цялото търговско предприятие на търговеца – продавач или само на обособена част от предприятието /т.е. на отделен бизнес/ – без да става собственик на самото търговско дружество. Например, едно търговско дружество може да е обособило в предприятието си (имуществото си) два отделни бизнеса – първият да е в сферата на предлагане на IT услуги, а вторият да е в сферата с покупко-продажба на авточасти. Купувачът може да придобие както цялото търговско предприятие на дружеството – продавач (всички включени в предприятието бизнеси), така и само отделна част от него (например само IT бизнеса), без да става собственик и на останалата част от предприятието (другият бизнес), както и без да става собственик на  търговското дружество – продавач.

В настоящата статия ще разгледаме по-конкретно плюсовете и минусите на първия способ, тъй като вторият заслужава по-внимателно обследване, поради което ще бъде предмет на самостоятелна статия.

Безспорните плюсове на покупката на търговско дружество с работещ бизнес (покупка на дружествените дялове или акциите, представляващи 100 % от капитала на съответно дружество – ООД /ЕООД/ или АД) са следните:

➠ Придобива се дружество с финансова история, което предпоставя по-добри възможности за евентуално кредитиране от банка, кандидатстване по Европейски програми и/или участие в обществени поръчки;

➠ Фирмата разполага с всички необходими разрешителни за извършване на съответната дейност и не се налага да се губят време и средства в тази връзка;

➠ Фирмата е позната на пазара, включително разполага с определена клиентска база, съответно не е задължително необходимо да се инвестират допълнителни големи средства за реклама;

Наред с плюсовете при покупка на „работещ бизнес“ обаче, сделката крие и не малко рискове, като непосредствената цел на настоящата статия е да ви запознае именно с тях, както и с предварителните проверки, които екипът на Lead Consult силно препоръчва да направите с цел тяхното избягване или най-малкото свеждането им до минимум.

1. Най-големият риск при покупката на „работещ бизнес“ е евентуалната задлъжнялост на закупуваната фирма към държавната хазна (задължения към НАП), съответно за данъци, осигуровки и други, както и към трети физически и/или юридически лица. Задлъжнялостта на фирмата интересува купувача пряко, тъй като с покупката на фирмата се прехвърлят както правата така и задълженията на същата. Предварителните проверки, които препоръчваме в тази връзка, са както следва:

➠ Справка от Централния кредитен регистър (ЦКР) за кредитна задлъжнялост на фирмата;

➠ Справка от Централен регистър на длъжниците за образувани изпълнителни дела срещу фирмата;

➠ Справка от Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) за учредени особени залози върху вземания, права върху интелектуална собственост, търговски предприятия, дружествени дялове и/или имущество /движими вещи и съоръжения/ на фирмата;

➠ Справка в съдилищата по адреса на управление на фирмата за образувани срещу същата съдебни дела.

2.  Друг риск е евентуалното незаконосъобразно извършване на съответната търговска дейност от фирмата – т.е. без наличието на необходимите разрешения, регистрации или не по предвидения в закона и подзаконовите нормативни актове ред и изисквания.

Такъв например би бил случай, при който дружество стопанисва търговски обект – магазин, без последният да е регистриран като такъв в съответната община и/или без съответната РЗИ да е уведомена за откриването на обекта. Този въпрос интересува купувача, тъй като при незаконосъобразно извършване на търговска дейност, дружеството подлежи на санкциониране от съответните контролни държавни и общински органи. Предварителните проверки, които препоръчваме в тази връзка, са както следва:

➠ Проучване относно нормативните изисквания спрямо конкретно извършваната търговска дейност;

➠ Проверка за наличие на всички изискуеми разрешения и/или регистрации на фирмата;

3. На следващо място, добре е да се установи дали дружеството действително е собственик и разполага с активите, които твърди че притежава, включително извършване на преглед на всички предходни годишни финансови отчети на фирмата, с цел ориентиране и проследяване относно финансовото ѝ състояние. Проверките, които препоръчваме в тази връзка, са както следва:

➠ Проверка на документите, установяващи собствеността върху твърдените активи, включително изискване на счетоводни справки, от които да е видно, че същите са заведени като активи на дружеството;

➠ Проверка на предходните финансови отчети на дружество и внимателен анализ на финансовото състояние на дружеството спрямо отразените данни. Необходимо е да се провери също и дали финансовите отчети са били обявени в Търговския регистър и дали обявяването им е извършено в срок, тъй като в противен случай дружеството подлежи на санкции.

4. В случай че дружеството има наети служители, необходимо е да се извърши проверка на трудовите им досиета. Необходимите проверки в тази връзка са както следва:

➠ Проверка на трудовите досиета на наетите служители на дружеството целяща да установи съхранението им, тяхната пълнота и законосъобразно водене;

➠ Проверка на договорите сключени със служителите на дружеството целяща установяване на  правата и задълженията на страните по тях;

Разбира се, при всеки конкретен случай, според неговата специфика, е възможно да са необходими и допълнителни проверки, за които екипът на Lead Consult може допълнително да ви консултира и съдейства.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top