Какво е договор за консигнация

Договорът за продажба на консигнация не е уреден изрично от Търговския закон или от Закона за задълженията и договорите, но е широко приложим в сферата на търговията със стоки.

Какво е Договор за продажба на консигнация?

Най-общо казано с този вид договор се уреждат взаимоотношенията за извършване на продажба на стоки срещу възнаграждение за продавача.
С Договора за продажба на консигнация се уреждат отношенията между две лица (търговци), като едната страна (А) предава стоки на другата страна (Б), която се задължава да продаде стоките от свое име и срещу парично възнаграждение, което А ще заплати.

Практическото приложение на Договора за консигнация

Се развива на базата на 3 последователни сделки (договора):

1. Учредителна сделка, с която лицето А предава стоки на лицето Б, което се задължава да продаде стоките при определени условия срещу задължението на А да му изплати парично възнаграждение.
2. Изпълнителна сделка, с която лицето Б продава предадените му стоки на трети лица (купувачи).
3. Отчетна сделка, с която на базата на уговореното между А и Б в точка 1 А заплаща паричното възнаграждение на Б за всяка осъществена продажба.

Уреждане на отношенията между страните:

От най-съществено значение е Учредителната сделка (договор) между А и Б, в която се уреждат всички взаимоотношения и условия за партньорство между страните. В нея се уреждат:

a. вида стока, която се предава на Б;
b. начина на предаване на стоката на Б;
c. преминаване на риска;
d. минималната цена и другите условия, при които Б трябва да продава на всяко трето лице-купувач;
e. размерът и начина на плащане на паричното възнаграждение, което А дължи на Б;
f. други в зависимост от спецификата на всеки договор.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД;
2. Изготвяне на Договора за продажба на консигнация;
3. Предоставяне на счетоводни услуги.

Scroll to Top