Изисквания за помещение за ясла

Изисквания за помещение за ясла lead consult

Изисквания за помещение за ясла

 

В детската ясла задължително работят следните специалисти:

Медицинска сестра или акушерка;

Педагог;

Детегледачка.

 

Основни изисквания към помещение за ясла:

 1. Детските ясли се разполагат в сгради, обезопасени от влиянието на факторите на околната средата – шум, прах, влага, въздушни течения, далече от инфекциозни болници, гробищни паркове, бензиностанции, магистрали, булеварди с натоварено движение.
 2. Детските ясли се разполагат в специално строени за целта сгради или в такива, приспособени за отглеждане на деца от три месеца до три години, като се осигурява най-малко 20 м2 от площта на целия терен (застроена и незастроена площ) за всяко дете.
 3. Стените, подът и таванът на помещенията се изграждат от негорими и нетоксични материали с добри топлоизолационни свойства, които позволяват лесно почистване и дезинфекция, като стените и таванът се боядисват в светли тонове.
 4. Преградите между отделните помещения се изграждат от материали, които осигуряват видимост и добра изолация.
 5. В помещенията се осигурява топла и студена вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
 6. Детските ясли се изграждат широки, светли и проветриви помещения за децата.
 7. Прозорците се осигуряват с мрежи за предпазване от насекоми, а терасите се обезопасяват и оборудват със сенници.
 8. В детските ясли се осигурява достъпна и постоянна телефонна връзка.
 9. В детските ясли се обособяват задължително стая за игри, спалня, кът за хранене, санитарен възел.
 10. Стаята за игри се оборудва с маси, столове и играчки, съобразени с анатомо-физиологичните особености и възрастта на децата. Подът се покрива с килим или друго тъканно покритие, позволяващо лесно почистване и дезинфекция.
 11. Играчките за децата трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.).
 12. За кърмачетата се обособява самостоятелен кът за игри, където се изграждат пространства (манежи) за бодърстване и игра. Те се изграждат от подходящи, лесни за почистване и дезинфекция материали, като страничните им прегради са с височина 50 сантиметра.
 13. За кърмачетата се осигурява и маса-шкаф с тапициран плот за тоалет, масаж и гимнастика.
 14. Спалнята се оборудва с легла, които са съобразени с антропологичните особености и възрастта на децата.
 15. За кърмачетата се осигуряват легла с дължина не по-малка от 95 см и широчина не по-малка от 55 см. Подложките на леглата трябва да бъдат твърди и да се използва равен дюшек с дебелина 8 – 10 см и чаршаф. Допълнително може да се постави непромокаема и платнена подложка. Леглата трябва да са на достатъчна височина от пода, удобни за обслужване, с подвижни странични прегради, чиито отвори да не позволяват промушването на главата на детето.
 16. В спалнята се осигуряват индивидуални шкафове за всяко дете.
 17. Кътът за хранене се оборудва с масички и столове, съобразени с анатомо-физиологичните особености и възрастта на децата, като за кърмачетата има комбинирана маса с две подвижни кресла за едновременно хранене на две деца.
 18. В къта за хранене се обособява кухненски бокс, оборудван с мивка с топла и студена течаща вода, шкаф за съдове и стерилизатор.
 19. Санитарният възел се оборудва с мивка и огледало, които да са на подходяща височина за възрастта на децата, вана и душ за къпане, тоалетна чиния и индивидуални гърнета, закрит съд за мръсно бельо, сух стерилизатор, теглилка, ръстомер и стенен термометър.

 

В помещенията на детската ясла се осигурява микроклимат със следните параметри:

  1. Температура на въздуха от 21 до 23 °С; за отчитане на температурата всяко помещение се снабдява с термометър;
  2. Относителна влажност на въздуха в границите от 45 до 60 %; в помещенията се поставят уреди за измерване на влажността;
  3. Скорост на движението на въздуха от 0,15 до 0,25 m/s, с кратност на обмяната на въздуха 1 1/2 пъти в час; за осигуряване на постоянен приток на чист въздух в помещението се осигурява и редовно проветряване.
  4. Максималното допустимо ниво на шума в помещенията е:

в спалня – 35 dB;
занималня – 60 dB;-
кухни и перални – 80 dB.

 

В помещенията се осигурява естествено и изкуствено осветление, като:

   1. Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода трябва да е 1:4 за занималните и спалните и 1:3 за тоалетните и коридорите;
   2. Изкуственото осветление трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено; осветеността за занималнята трябва да е 300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за обикновено осветление, а за спалнята – 150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено осветление;
   3. Осветителните тела се обезопасяват.

 

В детските ясли се поддържа ограден и озеленен двор с отделни площадки, съобразно броя на групите, оборудвани със:

   1. Стационарни уреди за игра, обезопасени и изградени от нетоксичен материал;
   2. Пясъчници, които могат да се покриват – по един за всяка група;
   3. сенници.
   4. Тревните площи трябва да се косят, поддържат и обработват съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
   5. Пясъкът в пясъчниците се сменя периодично, като не се допуска замърсяване.

 

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да регистрирате Вашата частна детска ясла, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top