Видове предмет на дейност на фирма

Една от основните крачки при регистрация на фирма, било то ЕООД или ООД, е точното и конкретно описание на дейността, която ще бъде извършвана. Обсегът от избор на предмет на дейност е огромен, в зависимост от сферата, в която бихте искали вашата фирма да се реализира, било то: мода, козметика, строителство, търговия с храни-мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, зърнени храни, безалкохолни напитки, готови за консумация храни, био продукти, лекарства и прочие. Най-обобщено казано, предмет на дейност на едно предприятие би могло да бъде всичко, незабранено от закона.

Особеност съществува при търговията с хранителни продукти, в такъв случай се  изисква да притежававате удостоверение от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните), в което да се заяви, че вашият обект за търговия с определени групи храни,  отговаря на съответните изиквания.

Когато в предмета на дейност на вашата фирма е включена и продажбата на тютюневи изделия,  е необходимо да притежавате удостоверение (лиценз)  от съответната митническа служба. Издаването на това разрешително е освободено от такса. То се извървшва, като необходимите документи или техните копия, заверени с печат на фирмата, подпис на титуляра или упълномощеното от него лице и текст ,,Вярно с оригинала‘‘  се входират към конкретната служба, след което се изчаква проверка на място в обекта, където ще се извършва дейността.  Целта е да се гарантира, че в близост до помещението няма училища и детски градини, както и, че тютюневите изделия се продават в специално обособено за това място, отделено от хранителните стоки.  При липса на даден документ или несъответствие, се връчва искане за допълнително предоставяне на документи, което трябва да бъде изпълнено в 7 дневен срок. Притежавайки този лиценз, който е важно да се отбележи, че може да извадите едва след регистрацията на вашето предприятие, Вие свободно може да извършвате своята дейност.

За търговията с алкохол не е необходимо издаването на подобен акциз и не подлежи на специален контрол.

Свържетете с нас и ние ще се заемем с изготвянето и входирането на необходимите документи за издаването на конкретния лиценз, така че вашата търговия да бъде изцяло съобразена с изискванията за регистрация на търговски обект.

Scroll to Top