Регистрация на Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)