Публикации

Какво е прокурист?

prokurist Какво е прокурист?Прокуристът  по закон може да бъде само физическо лице, упълномощено от търговеца да управлява дружеството срещу възнаграждение. Упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в Търговския регистър, заедно със саморъчния образец от подписа на прокуриста. Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка която сочи прокурата. Прокуристът има право да извършва всички сделки и действия свързани с търговската дейност на фирмата, да представлява търговеца пред трети лица.  Може да упълномощава други лица с определени права, но не и със своите права. Упълномощаването на прокуриста може да е ограничено само за дейността на отделен клон. Ако изрично е упълномощен може да отчуждава или обременява с тежести имоти на търговеца.

Отношенията между прокуриста и  търговеца се уреждат в писмено договорна форма. Упълномощаването е в сила след като се обяви в Търговския Регистър към Агенция по вписванията. Прекратяване на упълномощаването се извършва с оттеглянето му от търговеца и обявяването в Търговския Регистър. Правата на прокуриста не се прекратяват със смъртта на търговеца или поставянето му под запрещение.

Прокуриста няма право да извършва конкурентна дейност и е длъжен да пази търговската тайна  и търговския престиж на лицата, които представлява и чиито интереси защитава.

  • диляна on Mar 08, 2011

    А каква е цялата процедура за вписване на прокурист?