Публикации

Плащане на здравни вноски за българи, живеещи в чужбина

Pen and paper 150x150 Плащане на здравни вноски за българи, живеещи в чужбинаЗаконът за здравното осигуряване (ЗЗО) влиза в сила от 01.07.1999 г., поради което, преди тази дата няма задължение за плащане на здравноосигурителни вноски.

За периода 1 юли 1999 г. – 31 декември 2007 г.:

Всички българи, които са живели в чужбина повече от 183 дни от една календарна година, дължат за своя сметка здравноосигурителни вноски за периода, през което са били в чужбина и не са ползвали медицинска помощ, могат да се освободят от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски с подаването на декларация по чл. 19 от ПЗР на ЗЗО. Тази декларация няма краен срок за подаване, но към нея задължително се прилага и документ, който удостоверява, че гражданинът е бил повече от 183 дни в рамките на календарната година извън територията на  Р България. Документи  удостоверяващи това могат да бъдат:

  • копие на задграничен паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната; удостоверение от съответната районна дирекция на вътрешните работи;
  • документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, преведен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Декларацията, заедно с документите се подават в офиса на НАП по постоянен адрес  на деклариращото лице в България. Подаването може да  стане лично, чрез пълномощник с нотариална заверка на подписа, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

Въпреки чл. 19 от ПЗР на ЗЗО, за периода след 01. 01. 2005 г. на българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават продължително време в чужбина, е дадена възможност при определени условия да се освободят от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски (чл.40а от ЗЗО).

За да могат да се възползват от тази разпоредба, лицата следва да подадат  заявление по чл. 40а от ЗЗО, предварително, преди напускането на страната.

Българските граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година и не са подали предварително заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г., могат да направят това до 31 декември 2012 г., като подадат декларация по чл.19 от ПРЗ на ЗЗО и заявление по чл.40а от ЗЗО:

Всеки документ, издаден на чужд език (изключение на унифицираните европейски документи) трябва да бъде преведен на български език от заклет преводач.