Публикации

Осигуряване на Управител на търговско дружество

TAXES CALCULATOR 150x150 Осигуряване на Управител на търговско дружествоПри учредяването на дружество с ограничена отговорност- ЕООД/ООД, задължително се посочва  Управител/Управители. Управителната и представителната власт на Управителя произтича от вписването му в Търговския регистър и при стартиране на дейността на дружеството, трябва да започне и осигуряването на Управителя/ Управителите. Вариантите за осигуряване на Управителя/ Управителите  са два:

  • По Договор за възлагане на управление и контрол, който за Управителите се приравнява на трудов договор. С договора за възлагане на управлението се уреждат вътрешните отношения в дружеството – определят се правата и задълженията на Управителя спрямо дружеството и обратно (чл. 141, ал. 7 от ТЗ). Ако управителя на ЕООД/ООД упражнява трудова дейност, има уговорено възнаграждение или с решение на Общото събрание му е определено такова, той следва да се осигурява по договор за възлагане управление и контрол.  Свободното определяне съдържанието на  този договор не следва да противоречи на норми от ТЗ, както и на дружествения договор. Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО (изпълнителите по договорите за управление и контрол) се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (към момента е 2 000 лв), определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от КСО).
  • Като самоосигуряващо се лице - Лица по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО (самоосигуряващите се) са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица,които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г.е 420 лв.Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е съобразно облагаемия им доход за изминалата календарна година, като самоосигуряващи се лица:

- При облагаем  доход до 5400 лв. –  се заплащат осигурителни вноски  на 420 лв.

- При облагаем  доход от 5400,01 до 6500 лв. – заплащат осигурителни вноски  на 450 лв.

- При облагаем  доход от 6500,01 лв. до 7500 лв. – заплащат осигурителни вноски  на 500 лв.

- При облагаем  доход над 7500 лв. – заплащат осигурителни вноски  на 550 лв.

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с декларация, подадена до 31-ви януари на съответната календарна година .

Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.