Публикации

Нов закон за ограничаване на плащанията в брой

P9231844 300x225 Нов закон за ограничаване на плащанията в бройВ ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г. е обнародван нов закон за ограничаване на плащанията в брой.

С този закон се уреждат ограничения при плащанията в брой на територията на Р България.

Член 2 на закона гласи:

Законът не се прилага при:

1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;

2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;

3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;

4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;

5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;

6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

Плащания на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв на територията на страната се извършват сами чрез превод или внасяне по платежна система. Прилага се и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

При нарушаване на разпоредбите на закона се налагат глоби на физически лица 25 на сто от общия размер на направеното плащане, а за юридически лица имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на плащането.

При повторно нарушение (“Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение), размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане за физически лица и 100 на сто имуществената санкция – от размера на направеното плащане за юридически.