Публикации

Какво е Интрастат?

euro 09 4 150x150 Какво е Интрастат?ИНТРАСТАТ е система за събиране на данни за търговия със стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ, между държавите–членки на Европейския съюз.

В ЕС системата е в сила от 1 януари 1993 година и заменя митническите декларации, а в България се прилага от 01.09.2006 год.

В Европейския съюз движението на стоки между страните членки се извършва свободно и не се попълват митнически декларации, тъй като митническата територия е територията на общността. За събирането на информация за движението на стоки между отделните страни в съюза се внедрява системата ИНТРАСТАТ, като алтернативен подход за осигуряване на необходимата информация.

Същевременно за търговията на ЕС със страни, извън общността, продължава да се прилага системата ЕКСТРАСТАТ, известна като митническа статистика.

Данните за вътрешнообщностната търговия със стоки се подават с Интрастат–декларации в Националната агенция за приходите до 14-то число на месеца, следващ съответния отчетен период. За „изпращанията” и за „пристиганията” се подават отделни декларации.

Какви са праговете за деклариране за 2012 год?

Със Заповед № РД 07-334/17.10.2011 г. на председателя на НСИ относно праговете за деклариране по системата Интрастат за 2012 г. (на основание чл. 12, ал.1,т.1; чл.18 и чл. 19 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки) са определени следните прагове:

1. За поток “Изпращания” – 230 000 (Двеста и тридесет хиляди) лв.

2. За поток “Пристигания” – 200 000 (Двеста хиляди) лв.

Определят се праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2012 год., както следва:

1. За поток “Изпращания” – 9 500 000 (Девет милиона и петстотин хиляди) лв.

2. За поток “Пристигания” – 4 000 000 (Четири милиона) лв.

Определя се праг за опростено деклариране за единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2012 год. – 390 (триста и деветдесет) лв.

Какви са праговете за деклариране за 2013 год?

Със Заповед № РД 07-342/15.10.2012 г. на председателя на НСИ относно праговете за деклариране по системата Интрастат за 2013 г. (на основание чл.3 ал.1 т.1 и чл.4 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки) са определени следните прагове:

1. За поток “Изпращания” – 240 000 (Двеста и четиридесет хиляди) лв.

2. За поток “Пристигания” – 240 000 (Двеста и четиридесет хиляди)  лв.

Определят се праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 год., както следва:

1. За поток “Изпращания” – 11 000 000 (Единадесет милиона) лв.

2. За поток “Пристигания” – 5 000 000 (Пет милиона) лв.

Определя се праг за опростено деклариране за единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 год. – 390 (триста и деветдесет) лв.

Определят се видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за 2013 год., както следва:

1. Код на стоката;

2. Страна партньор от ЕС:

а) изпращания – страна на получаване;

б) пристигания – страна на изпращане и страна на произход;

3. Вид на сделката;

4. Условия на доставка;

5. Вид транспорт;

6. Националност на транспортното средство;

7. Регион на:

а) произход (при изпращания);

б) потребление (при пристигания);

8. Нето тегло (килограми);

9. Количество по допълнителна мярка;

10. Фактурна стойност;

11. Статистическа стойност.