Публикации

Изменения, влизащи в сила от 01.06.2012

law books1 150x150 Изменения, влизащи в сила от 01.06.2012Вече в  Търговския регистър има  възможност за регистрация на: Европейско обединение по икономически интереси; поделение на Европейско обединение по икономически интереси; Европейско дружество и Европейско кооперативно дружество, както и преобразувания с международно участие.

Другото важно изменение е че обявяването на годишните финансови отчети ще става със заявление по образец Г2, а не както до сега със заявление Г1. Крайният срок за обявяване на Годишните финансови отчети за 2011г. в Агенция по вписванията е 30.06.2012г.

Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията ще дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността, съгласно чл. 22, ал. 5 от Закона за Търговския регистър. Указанията ще се оповестяват по електронната партида на търговеца, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца – на електронната страница на агенцията. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец Ж1, определен в Наредба № 1/14.02.2007 г по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.