Публикации

Годишен Финансов отчет

GFO2 Годишен Финансов отчетВсички дружества, трябва да подадат Годишните си финансови отчети в Агенцията по вписванията. Дружествата, които сега се пререгистрират са длъжни в срок до три месеца от излизане на решението им за пререгистрация на фирма, да подадат Годишните Финансови отчети за три години назад от дата на пререгистрацията.

Според член 26 от Закона за счетоводството (http://lex.bg/laws/ldoc/2135213569) Годишният Финансов отчет включва:
- счетоводен баланс,
- отчет за приходите и разходите,
- отчет за паричните потоци,
- отчет за собствения капитал
- приложение.

Всички  търговци, са длъжни да подадат Годишните си Финансови отчети до 30 юни на текущата година за предходната. Като това може да се направи онлайн, от упълномощено лице, от самият Управител или от изготвилия отчета. Освен съответните документи  от Годишния Финансов отчет, трябва да се подаде и декларация за истинност на данните, декларация от преносителя на отчета, ако е различен от Управителя. За Дружествата с ограничена отговорност трябва да се представят в Агенцията по вписванията и решение на ръководния орган за приемане на годишният финансов отчет – за ООД протокол от общо събрание, за ЕООД – еднолично решение на собственика на капитала. Ако Управителят е лице различно от собственика на капитал, може в решението за приемане на отчета, да се упомене какво отговорност носи Управителят и носи ли въобще такава във връзка данните в отчета.

 • Бисерка Лучева on Dec 03, 2010

  Ако кооперация е пререгистирана, но няма дейност и няма възможност по обективни причини за свикване на Общо събрание, какво трябва да се направи по отношение на Годишния финансов отчет за предходните три години назад от дата на пререгистрацията.
  Предварително благодаря!

 • Lead Consult on Jun 28, 2010

  Здравейте, публичните дружества са длъжни да публикуват отчетите си на уеб сайтовете си, а те се препубликуват от много други информационни уеб сайтове. Ако дружеството не е публично и не е пререгистрирано, то не е задължено да публикува годишния си финансов отчет на общо достъпно място.

 • Милена Петкова on Jun 27, 2010

  Имат ли задължение, фирмите, които все още не са се пререгистрирали в ТР към АВ, да публикуват своите отчети и ако “да”, къде могат да бъдат намерени те?