Публикации

Указания за подаване на Годишен Финансов отчет

ukazaniq za podavane na GFO1 Указания за подаване на Годишен Финансов отчетПререгистрираните дружества в Агенцията по вписванията са длъжни да подадат Годишните си финансови отчети до тридесети юни, текущата година за изминалата.  Според член 26 от Закона за счетоводството (http://lex.bg/laws/ldoc/2135213569) Годишният Финансов отчет включва:

- счетоводен баланс,
- отчет за приходите и разходите,
- отчет за паричните потоци,
- отчет за собствения капитал
- приложение.

На дружествата, които подлежат на независим финансов одит, отчетите им се публикуват във вида, в който са заверени от одитора, заедно с одиторския доклад и годишния доклад на предприятието за дейността, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния друг ръководен орган.

Дружествата, които изготвят консолидирани финансови  отчети, подават в Агенцията по вписванията, консолидиране отчети.

Дружествата с Ограничена отговорност (ООД), Акционерните дружества (АД) и Командитните дружества с акции (КДА) публикуват и решение на общото събрание на акционерите/съдружниците, за  разпределението или неразпрделението  на печалбата или за покриване на загубите от предходната година.

Обнародването в Агенцията по вписванията може да си извърши по два начина – по електронен път, държавна такса 35 (тридесет и пет) лева или на хартиен носител- държавна такса 50 (петдесет) лева.  Подаването на отчета се извършва от самият търговец, от упълномощено от него лице или от изготвилия отчета.

Подаването по електронен път- на електронния адрес на агенцията по вписванията: www.brra.bg поле Електронни Услуги,  трябва да качите Годишния Финансов отчет по досието на фирмата, като спазвате следните изисквания:

  • Могат да се прикачат само файлове във формат- pdf, doc, sxw, txt, rtf, jpg, jpeg, png, gif, tiff, p7s
  • Прикачените файлове могат да са с големина до 4,8 MB
  • Задължително се прикачва и документ от банката, за платена държавна такса в размер на 35 ( тридесет и пет) лева. Ако е платено по електронен път, няма нужда платежното да бъде заверено със син подпис и печат от банката
  • Електронният подпис да е валиден и да е на Управителя на дружеството

При подаването на място в Агенцията по вписванията, трябва да имате впредвид следните особености:

  • Ако не се подават от Управителя, то е необходимо нотариално заверено плъномощно. Подават се самият Годишен Финансов отчет, декларацията за истинност на декларираните данни и заявление по образец. Заявител е Управителят, не упълномощеното лице.
  • На  всяко страница от Годишния Финансов отчет трябва да има печат на фирмата и “Вярно с оригинала”.
  • Държавната такса е 50 (петдесет )лева  и се плаща на касите в Агенцията по вписванията, има и 2 (лева) банкова такса. Едното копие от платежното се подава, заедно с Годишния финансов отчет.

Не зависимо дали сте подали отчета по електронен или хартиен път, ако сте входирали документите на 30.06, не зависимо кога ще бъдат обработени самите отчети, сте в законовия срок и не подлежите на санкции и глоби. Имуществените санкции за неподаване на Годишен финансов отчет са размер от 500 (петстотин) до 2 000 (две хиляди )лева при първоначално нарушение. При повторно нарушение от 1 500 (хиляда и петстотин лева) до 5 000 (пет хиляди) лева.

  • Банчева on Apr 27, 2012

    доста четох за допустимите байтове. Наистина ли са 4,8 МВ, защото на повечето места пише да не надхвърля 4 МВ, а моят ГФО е 4,23 МВ и се колебая дали да го сканирам отново.