Публикации

Регистрация на Дружество по ЗЗД

DZZD3 Регистрация на Дружество по ЗЗДДружество по Закона за задълженията и договорите се учредява от две или повече лица чрез сключване на договор за създаване на дружество.

В договора за създаване на дружеството се определят:

  • съдружниците – лични данни.
  • наименованието на дружеството – няма ограничения при избор на наименованието на дружеството
  • предмета му на дейност
  • срокът на съществуването му – ако не е определен срок, се счита, че дружеството е учредено за неопределен срок;
  • начинът на вземане на решения – ако не е определено как се вземат решенията, то те се вземат само със съгласието на всички съдружници;
  • размерът на дяловете на съдружниците – ако не е определено друго, се приема, че дяловете на съдружниците са равни;  Може и без парични вноски, т.е дружеството да няма банкова сметка и капитал.
  • управление на дружеството – ако не е определен управител, се приема, че всеки от съдружниците има право да управлява;
  • разпределение на печалбите и загубите – ако не е определено друго печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съобразно техния дял, като не може да се прави уговорка, че някои от съдружните няма да участват при разпределение на печалбите и загубите;

За да влезе в сила договорът за създаване на ДЗЗД трябва да се заверят пред нотариус, подписите на учредителите.

Дружеството се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията – в седем дневен срок от дата на договора.

Получава се едно временно удостоверение, на което и изписан срокът в който трябва да се вземе картончето по БУЛСТАТ. До получаването на картона по БУЛСТАТ, временното удостоверение се използва за удостоверяване на данните на дружеството по  ЗЗД.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.