Публикации

Достъп до Търговския регистър

ТР 150x150 Достъп до Търговския регистърС влязлото в сила от 01.01.2013г. на изменението в чл. 11 от Закона за търговския регистър, Агенцията по вписванията осигурява достъп до делата на търговците по специфичен начин – автоматизирано по електронен път, като потребителите следва да се идентифицират чрез електронен подпис, а в случай, че не разполагат с такъв, чрез цифров сертификат, който ще се издава от Агенцията по вписванията. Направеното изменение засяга достъпа до информацията, съдържаща се в сканираните изображения на документите. ДОостъпът до общата информация(наименование на фирма, седалище, адрес, управител, съдружници и т.н.) няма да изисква идентификация с електронен подпис или сертификат.

В случай, че желаете да имате достъп до делата и сканираните в тях изображения, е необходимо да отправите искане по образец и документ за самоличност, които се входират до съответното звено на Агенцията по вписванията.