Публикации

Допълнителна информация за обявяването на Годишните финансови отчети

imgFinancialDocuments 150x150 Допълнителна информация за обявяването на Годишните финансови отчетиКрайните срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, са:

- за едноличните търговци –до 31.05.2012 г.

- дружествата с ограничена отговорност –до 30.06.2012 г.

- всички други търговци по смисъла на Търговския закон –до 31.07.2012 г.

Допълнена е разпоредбата на ал. 8 на чл. 40 от Закона за счетоводството, като е предвидено, че задължения в ал. 1 до 7 не се прилагат за eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит.

В тази връзка е и новата алинея 6 на чл.9а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която пререгистрираните през 2011 година еднолични търговци не заявяват и представят за обявяване в търговския регистър годишни финансови отчети за годините, за които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.